مزایده ها و مناقصه های شهرداری قائم شهر


تجديد خريد ماسه دستگاهي 10-0
مناقصه عمومی

تجديد خريد ماسه دستگاهي 10-0

1402/6/1 289 بازدید