مناقصه عمومی

تجديد خريد ماسه دستگاهي 10-0

دسته بندی : مناقصه عمومی 1402/6/1 289 بازدید
کد مناقصه : 61972
برگزار کننده : امور قراردادها شهرداري قائم شهر
نوع مناقصه : مناقصه عمومی
تاریخ شروع خرید اسناد : 1402/6/1
تاریخ پایان خرید اسناد : 1402/6/12
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1402/6/27
تاریخ بازگشائی : 1402/6/29
توضیحات :