مزایده یک مرحله ای

تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری حریم سیاهرود-جنب مجتمع خدمات خودرویی به شرح آگهی پیوست

دسته بندی : مزایده یک مرحله ای 1402/6/2 361 بازدید
کد مناقصه : 61747
برگزار کننده : امور قراردادها شهرداری قائمشهر
نوع مناقصه : مزایده یک مرحله ای
تاریخ شروع خرید اسناد : 1402/6/1
تاریخ پایان خرید اسناد : 1402/6/12
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1402/6/27
تاریخ بازگشائی : 1402/6/29
توضیحات :