ستاد مدیریت بحران شهرداری قائم شهر


برنامه ریزی اسكان اضطراری جمعیت پس از وقوع زلزله

برنامه ریزی اسكان اضطراری جمعیت پس از وقوع زلزله

ستاد مدیریت بحران شهرداری قائم شهر دسته بندی : زلزله 1402/9/30 574 بازدید

برنامه ریزی اسكان اضطراری جمعیت پس از وقوع زلزله (از مکانیابی محل اسکان تا طراحی اردوگاه و تعیین سرانه)