آسفالت جمنان، گلستان 25 بسمت خیابان ورزش

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1399/5/8 91025 بازدید 0 نظر
آسفالت جمنان، گلستان 25 بسمت خیابان ورزش

آسفالت جمنان، گلستان 25 بسمت خیابان ورزش، معاونت فنی و عمرانی شهرداری قائم شهر