بازدید از مطهری محله جهت بررسی و رسیدگی به مشکلات این منطقه

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1401/10/14 1536 بازدید 0 نظر
بازدید از مطهری محله جهت بررسی و رسیدگی به مشکلات این منطقه

بازدید مهندس کاظم علیپور شهردار ، مهندس جعفر احمدی گرجی رئیس ، مهندس حامد ابراهیمی ، دکتر هادی فضلی اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس گران مدیر شـهرداری منطقه دو قائـم شهر از مطهری محله جهت بررسی و رسیدگی به مشکلات منطقه