واحد تاسیسات منطقه یک شهرداری قائم شهر

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1398/8/9 57137 بازدید 0 نظر
واحد تاسیسات منطقه یک شهرداری قائم شهر

نصب روشنایی کمربندی شمالی زیرگذر سیاهرود ترمیم روشنایی میدان مدرس